Showing all 6 results

ปั๊มหอยโข่ง นาคี

ปั๊มหอยโข่ง เป็นปั๊มที่ใช้ติดตั้งบนพื้นดิน เหมาะสำหรับงานด้านเกษตร อุตสาหกรรม และ ใช้ได้ ทั้งภายนอก และภายใน


ปั๊มหอยโข่ง นาคี คือ ปั๊มน้ำไฟฟ้า ที่ถูกออกแบบมาให้เหมาะสม กับ สภาพการใช้งานแบบต่างๆ ทั้ง ใช้ใรครัวเรือน, งานเกษตร ไปจนถึง งานอุตสาหกรรม อีกทั้ง ปั๊มหอยโข่ง นาคี รุ่นต่างๆ สามารถที่จะใช้ได้ทั้ง ภายในอาคาร หรือ ภายนอกอาคาร เพราะ วัสดุต่างๆ ที่ ทีมงาน นาคี ได้ออกแบบมานั้น จะเน้นให้ ปั๊มหอยโข่ง มีความแข็งแรง ทนทาน และมีคุณภาพ เหมาะกับ การใช้งานในประเทศเขตร้อนชื้น โดยเฉพาะประเทศไทย เป็นพิเศษ