์NakeeThailand

เกี่ยวกับ นาคีแห่งประเทศไทย NakeeThailand

  “นาคี” คือสัญลักษณ์เครื่องจักรกลการเกษตร ที่ก้าวสู่ความเป็นหนึ่งเพื่อตอบสนองเกษตรกรไทย และเกษตรกรทั่วทั้งอาเซี่ยน ผลิตภัณฑ์นาคี เป็นสินค้าคุณภาพที่เข้าถึงทุกไร่ นา สวน สะดวกซื้อ สะดวกหา สะดวกบริการในทุกชุมชนรากหญ้า นาคี คือแบรนด์ ที่สัมผัสได้ถึงความใกล้ชิด โดย เฉพาะกับเกษตรกรไทย นาคี เป็นที่รู้จัก ของชาวไร่ ชาวนา จนกลาย เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต ของเกษตรกรไทย ทีมงาน นาคี สนับสนุนภาคการเกษตรไทยก้าวสู่การเป็น ครัวของโลก นาคี คือสินค้านวัตกรรมที่ต้องการตอบสนองต่อ เกษตรกรภายใต้ แนวคิดใหม่ คือ ”เกษตรกรต้องอยู่ได้”

 วิสัยทัศน์ Vision

นาคี คือสัญลักษณ์เครื่องจักรกลการเกษตรที่ก้าวสู่ความเป็นหนึ่ง เพื่อตอบสนองเกษตรกรไทยและเกษตรกรทั้งอาเซี่ยน

พันธกิจ Mission

  •   ผลิตภัณฑ์ นาคี เป็นสินค้าคุณภาพที่เข้าถึงทุกไร่ นา สวน ต้องสะดวกซื้อ สะดวกหา สะดวกบริการในทุกชุมชนรากหญ้า
  •  นาคี คือแบรนด์ ที่สัมผัสได้ถึงความใกล้ชิดโดยเฉพาะกับเกษตรกรไทย
  • นาคี ต้องเป็นที่รู้จัก ของชาวไร่ ชาวนา จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต ของเกษตรกรไทย
  •  นาคี สนับสนุนภาคการเกษตรไทยก้าวสู่การเป็นครัวของโลก
  • นาคี คือสินค้านวัตกรรมที่ต้องการตอบสนองต่อเกษตรกรภายใต้ แนวคิดใหม่ คือ ”เกษตรกรต้องอยู่ได้”